החוג לכלכלה

חוג לימודים לב"א (דו-חוגי וחד-חוגי), חוג לימודים למ"א ולימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

הרשמה לשנת הלימודים תש"פ פתוחה עד לתאריך 6.11.2019 

מטרות הלימודים

מטרות החוג לכלכלה הנן להקנות ידע עיוני וכלים מתאימים לניתוח ולהבנה של בעיות כלכליות, הן ברמת הפרט או הפירמה הבודדת והן ברמת המשק הלאומי על קשריו הבינלאומיים. במסגרת החוג ניתן לשלב התמחות משנית בשטחים ספציפיים כמפורט בהמשך. סיום מוצלח של תכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג לכלכלה יכשיר את התלמיד לעבודה מקצועית במגזר הפרטי והציבורי וכן להמשך הלימודים לתארים מתקדמים בכלכלה או במינהל עסקים.

מבנה תכנית הלימודים

במסגרת לימודי הב"א שני מסלולי לימוד: המסלול הדו-חוגי והמסלול החד-חוגי. על המועמד לבחור עם הרשמתו לאוניברסיטה את המסלול שבו הוא מעוניין ללמוד.

א. מסלול חד-חוגי

מועמדים הנרשמים למסלול חד-חוגי יוכלו לבחור באחת משתי המגמות: מינהל עסקים או חשבונאות.

הקבלה לכל אחת מהמגמות מותנית בעמידה בדרישות חתך שייקבע על-ידי החוג.

תכנית הלימודים מבוססת על ארבע קבוצות בסיסיות של מקצועות לימוד: מקצועות בכלכלה עיונית ושימושית; לימודי יסוד כמותיים (כגון: מתמטיקה וסטטיסטיקה), לימודי השלמה ורקע מתחום מדעי החברה ולימודים בתחום מגמת ההתמחות.

להלן תיאור קצר של המגמות במסלול החד-חוגי:

מגמת מינהל עסקים (206104-19-01): מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב את הכשרתם המקצועית בנושאים של כלכלת עסקים וניהול. במסגרת לימודיהם ישתתפו התלמידים בקורסים בנושאים כגון יסודות חשבונאות, שיווק, מימון וניהול, וזאת בנוסף על הקורסים המשותפים לכל תלמידי המסלול החד-חוגי.

מגמת חשבונאות (206105-19-01): מטרת הלימודים במגמה זו היא לשלב לימודי חשבונאות בלימודי כלכלה. הלימודים במסגרת זו כוללים גם נושאים החופפים את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי החשבון, אך אינם מקנים תואר נוסף על ב"א בכלכלה. לתלמיד שסיים את לימודיו במסלול החד חוגי והתמחה בחשבונאות, יוענק פטור מבחינות הביניים ומחלק מבחינות סופיות א' של מועצת רואי החשבון בישראל.

החוג לכלכלה מקיים לימודי המשך – שנה ד' בחשבונאות שאליה יוכלו להירשם בוגרי החוג לכלכלה במגמת חשבונאות.*

על פי החלטות מועצת רואי חשבון יוענק לתלמידים שסיימו שנה ד' בחשבונאות פטור מכל בחינות המועצה פרט לשתי בחינות סופיות ב'.

*) לתכנית זו נקבע שכר לימוד מיוחד.

מעבר למגמת חשבונאות ממגמת מינהל עסקים לאחר תחילת הלימודים:

1. ניתן לעבור למגמת חשבונאות בתום סמסטר א' של שנה א' - בתנאי שהתלמיד למד סמסטר א' מלא ועל סמך ממוצע משוקלל של המקצועות שלהלן: מבוא לכלכלה א', אינפי א', מבוא להסתברות, יסודות החשבונאות, יסודות המשפט. תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר.

2. ניתן לעבור למגמת חשבונאות בתום שנה א' וזאת בתנאי שהתלמיד למד שנה אקדמית מלאה וציונו הממוצע בתום שנה זו יהיה 91 לפחות. הממוצע יחושב על פי המקצועות המפורטים בשנתון ובכל מקרה על מכסה שלא תפחת מ-25 נקודות זכות. תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ועל בסיס מקום פנוי.

מעבר בין מגמות (לא כולל מעבר למגמת חשבונאות) ניתן לעבור בין מגמות רק בתום שנה א' בתנאי שהתלמיד עומד בדרישות שנקבעו ע"י החוג (פרטים ר' בשנתון האוניברסיטה).

אפיק מעבר למסלול חשבונאות:   

ניתן להגיש בקשה למעבר ממסלול מינהל עסקים למסלול חשבונאות בתום סמסטר א' . המעבר יאושר

על סמך ציונים ובכפוף למספר המקומות  שיוקצו.

מסלול דו-חוגי (206101-19-01)

במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף. לימודי החוג כוללים קורסי חובה ובחירה בכלכלה, וכן קורסי רקע משלימים בסטטיסטיקה, במתמטיקה ובחשבונאות.

מסלול משולב כלכלה ומשפטים (206108-19-01)

במסגרת המסלול הדו חוגי ניתן ללמוד מסלול משולב עם הפקולטה למשפטים. הקבלה למסלול המשולב מותנית בעמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג לכלכלה. תכנית לימודים מפורטת מופיעה בשנתון באוניברסיטה. מועמדים המעוניינים בשילוב זה מתבקשים לציין בטופס הרישום את החוג כלכלה ללומדי משפטים בעדיפות שנייה.

מסלול השלמה ללימודי חשבונאות לבעלי תואר ראשון:

המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון בכלכלה ולסטודנטים העומדים לסיים את התואר.

רשאים להגיש מועמדות סטודנטים העומדים בכל הדרישות לתואר בוגר אוניברסיטה

בכלכלה או סמוכים להשלמת התואר.

יש לסיים את התואר הראשון עד תום סמסטר ב׳ של מסלול לימודי ההשלמה.

לתלמידים שיסיימו את המסלול יוענק פטור מבחינות הביניים ומחלק מבחינות סופיות א' של מועצת רואי החשבון בישראל.

בוגרי כלכלה במסלול דו–חוגי יידרשו להשלים מקצועות רלוונטיים .

בוגרי מסלול ההשלמה יוכלו להשתלב בלימודי המשך – שנה ד' בחשבונאות.

התלמידים יתקבלו על-פי הישגיהם בלימודים לתואר ראשון.*

*) למסלול זה נקבע שכר לימוד מיוחד.

 

תנאי קבלה

קבלה לשנה ראשונה

א. הקבלה מותנית בתנאים הבאים:

  1. עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג.
  2. עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:

ברמה של 5 יחידות – בציון 70 ומעלה

ברמה של 4 יחידות – בציון 80 ומעלה.

  1. הלימודים בחוג לכלכלה דורשים שליטה בסיסית בתוכנות Excel, Word, גלישה באינטרנט ושימוש בדואר אלקטרוני. יש להשלים ידע זה באופן עצמאי לפני תחילת הלימודים.
  2. תלמיד שלימודיו הופסקו בשל כישלון בקורס חובה רשאי לבקש להתקבל לחוג בתום תקופת צינון של שלוש שנים, ועליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה של החוג. אחרי שלוש שנים התלמיד נחשב לתלמיד חדש ולא יוכרו לו מקצועות שנלמדו טרם הפסקת הלימודים.

 

לתשומת לבכם:

מסלול חשבונאות

הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה לשנת תשע"ט היא ספטמבר 2019 

יש להביא מסמכים עד 31.10.2019

מועד אחרון להרשמה 06.11.2019

 

מסלול דו חוגי / מנהל עסקים / משפטים

הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה לשנת תשע"ט היא ספטמבר 2019 

יש להביא מסמכים עד 31.10.2019

מועד אחרון להרשמה 06.11.2019

ב. קבלה למסלול חשבונאות:

תלמידים חדשים שהתקבלו למסלול חשבונאות חייבים לעבור בחינה ברישום מידע חשבונאי בציון 60 לפחות עד תום השנה הראשונה ללימודיהם .

למעוניינים מוצע קורס הכנה לבחינה בנושא זה. הקורס יפתח כשבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים (הבחינה תתקיים בסוף הקורס). פרטים נוספים יתפרסמו סמוך לתחילת הקורס .

ג. קבלה על סמך הישגים בלימודים אקדמיים בחוגים אחרים:

תלמיד יוכל להתקבל על סמך לימודים אקדמיים קודמים רק אם למד באחד מהחוגים בפקולטה למדעי החברה בהם נלמדים המקצועות המופיעים מטה, וציונו הממוצע בתום שנה א' הינו 91 לפחות. המעבר יהיה למסלולים, כלכלה דו-חוגי או כלכלה – מינהל עסקים. סטודנטים אלה אינם יכולים לבקש העברה נוספת למסלול חשבונאות. ועדת הקבלה של החוג תחליט על היקף ההכרה בלימודיו הקודמים של התלמיד. הקבלה לחוג תחת סעיף זה היא על סמך מקום פנוי בלבד.

הממוצע יחושב על סמך כל המקצועות הרלוונטיים ללימודים בחוג לכלכלה, שיכללו בכל מקרה את המקצועות הבאים: אינפי א', אינפי' ב', מבוא להסתברות ומבוא לסטטיסטיקה, אלגברה ליניארית.

 

אישורי ציונים יש להמציא למזכירות החוג עד 31.10.2019

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים מצטיינים של האוניברסיטה הפתוחה יכולים להתקבל ללימודים בשנה השנייה בחוג לכלכלה, להוציא מסלול חשבונאות, באם הם עומדים בתנאים מסוימים המפורטים בתקנון המעבר.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE