הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרות הלימודים 

מטרות החוג לכלכלה הנן להקנות ידע עיוני וכלים מתאימים לניתוח ולהבנה של בעיות כלכליות, הן ברמת הפרט או הפירמה הבודדת והן ברמת המשק הלאומי על קשריו הבינלאומיים. במסגרת החוג ניתן לשלב התמחות משנית בשטחים ספציפיים כמפורט בהמשך. סיום מוצלח של תכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג לכלכלה יכשיר את התלמיד לעבודה מקצועית במגזר הפרטי והציבורי וכן להמשך הלימודים לתארים מתקדמים בכלכלה או במינהל עסקים.

תכניות הלימודים

במסגרת לימודי הב"א שני מסלולי לימוד:  המסלול הדו-חוגי והמסלול החד-חוגי.

על המועמד לבחור עם הרשמתו לאוניברסיטה את המסלול שבו הוא מעוניין ללמוד.

א. מסלול חד-חוגי

 מועמדים הנרשמים למסלול חד-חוגי יוכלו לבחור באחת משתי המגמות :   מינהל עסקים או חשבונאות.

הקבלה לכל אחת מהמגמות מותנית בעמידה בדרישות חתך שייקבע על-ידי החוג.

 

תכנית הלימודים מבוססת על ארבע קבוצות בסיסיות של מקצועות לימוד: מקצועות בכלכלה עיונית ושימושית; לימודי יסוד כמותיים  )כגון: מתמטיקה וסטטיסטיקה,( לימודי השלמה ורקע מתחום מדעי

החברה ולימודים בתחום מגמת ההתמחות.

להלן תיאור קצר של המגמות במסלול החד-חוגי:

מגמת מינהל   עסקים   :(206104-18-01)   מיועדת   לתלמידים   המעוניינים   להרחיב   את   הכשרתם

המקצועית  בנושאים  של  כלכלת  עסקים  וניהול.  במסגרת  לימודיהם  ישתתפו  התלמידים  בקורסים

בנושאים  כגון  יסודות  חשבונאות,  שיווק, מימון  וניהול,  וזאת בנוסף  על  הקורסים  המשותפים  לכל

תלמידי המסלול החד-חוגי.

מגמת חשבונאות :(206105-18-01) מטרת הלימודים במגמה זו היא לשלב לימודי חשבונאות בלימודי כלכלה. הלימודים במסגרת זו כוללים גם נושאים החופפים את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי החשבון, אך אינם מקנים תואר נוסף על ב"א בכלכלה.  תלמיד שסיים את לימודיו במסלול זה , יקבל  אישור לסטז'.

שנה ד'  בחשבונאות (206505-18-01): לימודי המשך  במגמת חשבונאות והכנה לבחינות המועצה הסופיות. לשנה ד' יוכלו להירשם בוגרי החוג לכלכלה במגמת חשבונאות ובוגרי מסלול ההשלמה לחשבונאות לבעלי תואר ראשון. *

על פי החלטות מועצת רואי חשבון יוענק לתלמידים שסיימו שנה ד'   בחשבונאות פטור מכל בחינות

 

המועצה פרט לשתי בחינות סופיות ב.'

*לתכנית זו נקבע שכר לימוד מיוחד.

 

מעבר   למגמת   חשבונאות  ממגמת  מינהל   עסקים  לאחר  תחילת  הלימודים:    ניתן  לעבור   למגמת חשבונאות בתום סמסטר א' של שנה א'   וזאת בתנאי שהתלמיד  למד סמסטר א' מלא .המעבר יבוצע על סמך הממוצע המשוקלל (עפ"י הניקוד) ויחושב על פי המקצועות המפורטים בשנתון.

תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ועל בסיס מקום פנוי.

מעבר בין מגמות   )לא כולל מעבר למגמת חשבונאות(:  ניתן לעבור בין מגמות רק בתום שנה א'  בתנאי  שהתלמיד עומד בדרישות שנקבעו ע"י החוג   )פרטים ר'  בשנתון האוניברסיטה.(

 

 

מסלול השלמה לחשבונאות לבעלי תואר ראשון (206515-18-01)

המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון בכלכלה ולבעלי תואר ראשון רב תחומי  –  עם התמקדות בכלכלה ו/או מנהל עסקים וכמו כן לסטודנטים הסמוכים להשלמת התואר (יש לסיים את התואר הראשון עד תום סמסטר ב' של מסלול לימודי ההשלמה).

הקבלה מתבצעת באמצעות וועדת קבלה חוגית.

משך הלימודים הוא שנתיים – סה"כ 5 סמסטרים (כולל סמסטר קיץ).

הלימודים יכללו קורסים בנושאים הבאים: חשבונאות פיננסית, יסודות המשפט, חשבונאות ניהולית , ביקורת חשבונות, דיני מסחר, מערכות מידע ניהוליות, מיסים.

המסיימים בהצלחה את כל דרישות המעבר של המקצועות הנ"ל יהיו זכאים לקבלת פטור מבחינות המועצה הבאות: בחינות הביניים חלק א' וחלק ב'  וכן מהבחינות בנושאים הבאים:

סטטיסטיקה, דיני תאגידים ומסחר, טכנולוגיות מידע ומימון  - סופיות חלק א'  ו- תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת – סופיות חלק ב'.

קבלת הפטורים הנ"ל מקנה זכות להתחלת התמחות.

בוגרי מסלול ההשלמה יוכלו להשתלב בתכנית חשבונאות - שנה ד' (שנת השלמה).

 

(206101-18-01) חוגי-דו ב.מסלול

במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג לכלכלה עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף.  לימודי החוג כוללים קורסי  חובה ובחירה בכלכלה, וכן קורסי רקע משלימים בסטטיסטיקה, במתמטיקה ובחשבונאות.

מסלול משולב כלכלה ומשפטים (206108-18-01)

תכנית ייחודית המשולבת עם הפקולטה למשפטים.  הקבלה למסלול המשולב מותנית בעמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג לכלכלה.  תכנית לימודים מפורטת מופיעה בשנתון האוניברסיטה.  מועמדים המעוניינים בשילוב זה מתבקשים לציין בטופס הרישום את החוג לכלכלה ללומדי משפטים בעדיפות שנייה.

תנאי קבלה

א. הקבלה מותנית בתנאים הבאים:

  1. 1. עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על יד החוג:

     למסלולים: מנהל-עסקים , דו-חוגי כללי ודו-חוגי – משפטים: יש לעמוד בסכם של 660

     למסלול חשבונאות: יש לעמוד בסכם של 680

  1. 2. עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:

    ברמה של 5 יח'  -  בציון 70 ומעלה

    ברמה של 4 יח'  -  בציון 80 ומעלה

לתשומת לבכם: הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה היא יולי.

3.  הלימודים בחוג לכלכלה דורשים שליטה בסיסית בתוכנות Word, Excel, גלישה באינטרנט

     ושימוש בדואר אלקטרוני. יש להשלים ידע זה באופן עצמאי לפני תחילת הלימודים.

4.  תלמיד שלימודיו הופסקו בשל כישלון בקורס חובה רשאי לבקש להתקבל לחוג בתום תקופת

     צינון של שלוש  שנים, ועליו לעמוד מחדש בתנאי  הקבלה  של  החוג. אחרי שלוש  שנים  התלמיד

    נחשב לתלמיד חדש ולא יוכרו לו  מקצועות שנלמדו טרם הפסקת הלימודים.

ב. קבלה למסלול חשבונאות:  תלמידים חדשים שהתקבלו למסלול חשבונאות חייבים לעבור בחינה ברישום מידע חשבונאי בציון 60 לפחות עד תום השנה הראשונה ללימודיהם .

למעוניינים מוצע קורס הכנה לבחינה בנושא זה.  הקורס מתקיים בחודשי הקיץ שלפני תחילת הלימודים

(הבחינה תתקיים בסוף הקורס.)  פרטים נוספים יתפרסמו סמוך לתחילת הקורס

ג. קבלה על סמך הישגים בלימודים אקדמיים בחוגים אחרים:

תלמיד יוכל להתקבל על סמך לימודים אקדמיים קודמים רק אם למד באחד מהחוגים בפקולטה למדעי החברה בהם נלמדים המקצועות המופיעים מטה,  וציונו הממוצע בתום שנה א'   הינו 91 לפחות. המעבר יהיה למסלולים:  כלכלה דו-חוגי או כלכלה – מינהל עסקים.  סטודנטים אלה אינם יכולים לבקש העברה נוספת למסלול חשבונאות.  ועדת הקבלה של החוג תחליט על היקף ההכרה בלימודיו הקודמים של  התלמיד.  הקבלה לחוג תחת סעיף זה היא על סמך מקום פנוי בלבד.  הממוצע יחושב על סמך כל המקצועות הרלוונטיים ללימודים בחוג לכלכלה, שיכללו בכל מקרה את המקצועות הבאים  : אינפי א,'  אינפי' ב,'  מבוא להסתברות ומבוא לסטטיסטיקה,  אלגברה ליניארית.

ד. אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים מצטיינים של האוניברסיטה הפתוחה יכולים להתקבל ללימודים בשנה השנייה בחוג לכלכלה, להוציא מסלול חשבונאות,  באם הם עומדים בתנאים מסוימים המפורטים בתקנון המעבר.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE