FiBER

המרכז לחקר מימון וכלכלה התנהגותית (בהקמה)

תחום הכלכלה ההתנהגותית החל את דרכו בשנות ה-70 במחקריהם פורצי הדרך של הפסיכולוגים פרופ' דניאל כהנמן ופרופ' עמוס טברסקי, אשר הראו בעזרת ניסויים רבים שהתנהגויות צרכנים אינן עולות בקנה אחד עם גישת האדם הרציונלי בכלכלה הקלאסית, אך יחד עם זאת הן עקביות וניתנות לחיזוי ולהבנה. מאז הכלכלה ההתנהגותית מתפתחת ומחלחלת כמעט לכל תחום בכלכלה, ובפרט לתחום המימון. התרחבות המחקר באה לידי ביטוי לא רק בעולם האקדמי, אלא גם בהשפעתו על קובעי מדיניות בנושאים הקשורים לרגולציה, חיסכון פנסיוני, השקעות וניהול משקי הבית.

כניסת הכלכלה ההתנהגותית לתחומי המימון והתנהגות משקיעים (פרטיים ומקצועיים) הביאה להקמת מרכז ייחודי ובעל פוטנציאל משיכה לחוקרים, סטודנטים וגופים עסקיים מכל העולם. ייעודו של המרכז הוא מחקר ניסויי בכלכלה התנהגותית בכלל, ובפרט, בסוגיות מתחום המימון. בליבת המרכז מוקמת מעבדה לכלכלה התנהגותית אשר תשמש גם כחדר מסחר. מרכז שכזה מהווה שילוב ייחודי מסוגו בעולם בכלל ובארץ בפרט. המרכז מאפשר גם מחקר בכלכלה ניסויית "קלאסית" (כזו שבוחנת תחזיות מעולם תורת המשחקים בו השחקנים רציונאליים), המהווים נקודת ייחוס למחקר הניסויי-התנהגותי.

המרכז מקדם את המחקר האקדמי בכלכלה התנהגותית וקבלת החלטות בשוק ההון, תוך שימת דגש על תחום המימון, לרבות סוגיות מסחר, רגולציה, וניהול תיקי השקעות וחסכונות ויכולת עבודה בתנאי סימולציה הבנויים על נתוני אמת. כמו כן, המרכז מגשר בין המחקר האקדמי לקובעי מדיניות, מקבלי החלטות וחברות ייעוץ וניהול השקעות.