olive.jpg

הלימודים לתואר דוקטור

דרישות הלימוד:

 

 

הלימודים למסלול ישיר לתואר דוקטור

 מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, בעלי תואר בוגר בציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד,

שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.