roadup.jpg

תוכנית המוסמך בכלכלה

 

 

תכנית המוסמך בכלכלה משלבת מקצועות בתאוריה כלכלית, כלי ניתוח כמותיים חדשניים, ומקצועות יישומיים בשטחים רלוונטיים שונים. המטרה היא להכשיר מוסמכים הן למחקר ברמה אקדמית והן ככלכלנים בכירים בתחומים שונים של הפעילות העסקית והציבורית במשק.

דרישות הלימוד

התכנית בנויה משלד של מקצועות חובה ומקצועות התמחות שונים. תלמיד העומד בדרישות הקדם של התכנית יחוייב במקצועות חובה ובחירה בהיקף התלוי במסלול לימודיו, כמתואר להלן. ניתן לעבור ממסלול למסלול לאחר אישור ועדת המ״א החוגית, ועמידה בדרישות החובה , ציון מינימאלי בכל מקצוע 60, ציון ממוצע 70 במקצועות החובה. בנוסף, חייב כל תלמיד להשלים את מקצוע הבחירה מלימודי הב״א, “שיטות מתמטיות בכלכלה״, בציון 75 ומעלה, אם לא למד מקצוע זה או דומה לו בלימודיו לתואר הראשון. מקצועות הבחירה ילקחו ממקצועות המ״א המוצעים ע״י החוג, או מתחומי לימוד אחרים, על–פי אישור שיש לקבל מיו״ר הוועדה החוגית לתואר שני.

מסלולי לימוד

  1. מסלול א׳: מסלול זה מחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), בהנחיית חבר סגל בכיר מהחוג ולימודים בהיקף של 29 שש״ס (מקצועות חובה בהיקף 23 שש״ס ומקצועות בחירה בהיקף של 6 שש״ס).

 

מקצועות החובה במסלול א׳:

     תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

     תיאוריה מיקרו כלכלית 2, (4 שש״ס)

     תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

     תיאוריה מאקרו כלכלית 2, (4 שש״ס)

     סמינר באקונומטריקה מתקדמת, (4 שש״ס)

     שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס)

 

  1. מסלול ב׳: מסלול זה מחייב כתיבת “פרויקט בכלכלה״ ולימודים נוספים בהיקף של 36 שש״ס (מקצועות חובה בהיקף 18 שש״ס, ומקצועות בחירה וסמינריונים בהיקף של 18 שש״ס).

מקצועות החובה במסלול ב׳:

     תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס, משותף עם מסלול א׳)

     תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס, משותף עם מסלול א׳)

     סמינר באקונומטריקה מתקדמת, (4 שש״ס, משותף עם מסלול א׳)

     שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס, משותף עם מסלול א׳)

     נושאים במימון, (3 שש״ס)