smile.jpg

הלימודים לתואר שני ושלישי

יושב ראש הוועדה החוגית לתארים מתקדמים: פרופ׳ טוד קפלן

כללי

הלימודים לתואר שני בחוג לכלכלה כוללים ארבע תכניות לימוד: מוסמך בכלכלה (כללי), תואר שני M.sc משותף עם הטכניון , מוסמך בכלכלה עם התמחות במימון, לחשבונאים (מל"ח) ומוסמך בכלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית.

בחוג שני מסלולי לימוד: מסלול א' (עם תזה, וכן ר' בהמשך אודות תואר שני M.Sc. משותף עם הטכניון), ומסלול ב' (ללא תזה, עם עבודת גמר).

 

החוג לכלכלה מציע מדי שנה לתלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים מספר מלגות ומשרות של עוזרי הוראה.

 

הוועדה החוגית לתואר שני רשאית להפחית מדרישות הלימוד 1) לבוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי בכלכלה; 2) לבוגרי תואר ראשון בכלכלה במסלול חשבונאות או בכלכלה וחשבונאות (דו-חוגי) על בסיס לימודי שנת ההשלמה בחשבונאות (שנה ד').

 

הערה: חלק מהקורסים יועברו בשפה האנגלית.