greg.jpg

מסלול לימודים דו-חוגי

 

תכנית הלימודים במסלול דו-חוגי

לימודי חובה בסיסיים

מבוא לכלכלה א׳

מבוא לכלכלה ב׳

יסודות החשבונאות

מיקרו כלכלה א׳

מיקרו כלכלה ב׳

מאקרו כלכלה א׳

מאקרו כלכלה ב׳

יסודות המימון

כלכלת ישראל

סמינריון

 

לימודי יסוד כמותיים

חשבון אינפיניטיסמלי א׳

חשבון אינפיניטיסמלי ב׳ 

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

מבוא למודלים לינארים

 

 

רשימת הקורסים במסלול דו-חוגי

לימודי חובה בסיסיים

מבוא לכלכלה א׳

מבוא לכלכלה ב׳

יסודות החשבונאות

מיקרו כלכלה א׳

מיקרו כלכלה ב׳

מאקרו כלכלה א׳

מאקרו כלכלה ב׳

יסודות המימון

כלכלת ישראל

סמינריון

 

לימודי יסוד כמותיים

חשבון אינפיניטיסמלי א׳

חשבון אינפיניטיסמלי ב׳ 

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

מבוא למודלים לינארים

 

״דרך הרוח״

 

תכנית לימודים למסלול דו-חוגי

 

 

 ״דרך הרוח״

 

 

יסודות החשבונאות

 
 

חשבון אינפי א'

מבוא לכלכלה א'

 
סמסטר א׳  שנה א׳
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות  חשבון אינפי ב'  מבוא לכלכלה ב'  סמסטר ב׳ 
  מאקרו כלכלה א'  מיקרו כלכלה א'  סמסטר א׳  שנה ב׳ 
יסודות המימון  מאקרו כלכלה ב'  מיקרו כלכלה ב'  סמסטר ב׳ 
 קורס בחירה מהחוג מקבוצה א כלכלת ישראל סמסטר א' או ב'   סמינריון  סמסטר א׳ שנה ג׳ 
סמסטר ב׳