מתכונת הלימודים בתואר ראשון

הלימודים לתואר ראשון מתנהלים בשני מסלולים — מסלול דו־חוגי ומסלול חד־חוגי. במסלול החד־חוגי שתי מגמות:

המגמה למינהל עסקים מכוונת להרחיב את ההכשרה המקצועית בנושאי כלכלת עסקים, ניהול, שיווק ומימון. בנוסף על הקורסים המשותפים לכל תלמידי המסלול הדו־חוגי, כוללים הלימודים במגמה נושאים כגון: חשבונאות, תמחיר, שיווק ומימון.

המגמה לחשבונאות משלבת לימודי חשבונאות ומשפט עסקי עם לימודי כלכלה. הלימודים כוללים גם נושאים החופפים את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי חשבון, אך אין הם מקנים תואר נוסף על ב״א בכלכלה. עם סיום תואר ב״א מקבל הסטודנט אישור לסטז׳. תלמיד המגמה אשר ישלים שנת לימודים נוספת בנושאי חשבונאות יהיה זכאי לאישור על גמר הלימודים, המקנה פטור מבחינות סופיות א׳ וחלק מבחינות סופיות ב׳ של מועצת רואי חשבון.

 

מסלול דו־חוגי מטרתו שילוב הלימודים בכלכלה עם לימודים בהיקף שווה (מותנה בעמידה בתנאי הקבלה לכל אחד מהם) בחוג נוסף, כגון: כלכלה ומערכות מידע , כלכלה ופסיכולוגיה, כלכלה ופילוסופיה וכיו״ב.

הלימודים כוללים קורסי חובה ובחירה בכלכלה, וכן לימודי יסוד כמותיים לסטודנטים שבכוונתם להמשיך לתואר שני בכלכלה, במינהל עסקים או בסטטיסטיקה.

תכנית הלימודים המשותפת לכלכלה דו־חוגי ומשפטים.  תכנית זו הינה ייחודית ומשלבת בתוכה לימודי כלכלה ומשפטים. הלומדים חייבים לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג לכלכלה. תלמיד שסיים את לימודיו בחוג לכלכלה ובפקולטה למשפטים יקבל תואר בוגר במשפטים ותואר בוגר בכלכלה בתכנית המשותפת בכלכלה ומשפטים.

 

על כל תלמידי התואר הראשון המתחילים לימודיהם בתשע"ה ללמוד לפחות קורס אחד בן 4 נ"ז, או שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד, במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח. הרישום יתבצע תחת תכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי. את לימודי “דרך הרוח" ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר. סיום לימודי "דרך הרוח "בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

רשימת הקורסים תופיע תחת אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח —  "דרך הרוח "

שכתובתו : http://woh.haifa.ac.il

תלמידי המסלול הדו חוגי ( כולל מדעי הרוח )יוכלו ללמוד את לימודי “דרך הרוח" על פי אחת מהחלופות הבאות:

     א. ללמוד 2 קורסים של 2 נ"ז כל אחד ולסיים את לימודיהם עם צבירה של 60 נ"ז בכל אחד מהחוגים.

     ב.     ללמוד קורס אחד בהיקף של 4 נ"ז ולסיים אל לימודיהם כאשר באחד החוגים צברו   58 נ"ז ובשני 62 נ"ז.

     הערה : סך הנקודות לתואר לא יפחת מ 120 נקודות בשני החוגים .